C# 生成Guid几种方式

C# 生成Guid几种方式
      // 295f1f59-7ca6-4c9e-8cf3-556e9c3321cb
      string guid = Guid.NewGuid().ToString();

      // {069a2c0b-e636-46e6-bf15-9b2bc97fc7af}
      string guidB = Guid.NewGuid().ToString("B");

      // d2660fef-860a-4c34-97bc-5aa1d0bdd17c
      string guidD = Guid.NewGuid().ToString("D");

      // 2c49b96874524e90833da4b9dd537a61
      string guidN = Guid.NewGuid().ToString("N");

      // (25da5a14-ae74-4ccb-82f4-3ccee430ea68)
      string guidP = Guid.NewGuid().ToString("P");

      // {0xfc9284e3,0x9cbb,0x4c1b,{0xb7,0x83,0xf2,0xf7,0x5b,0xea,0x96,0x90}}
      // .net4.0 以上支持
      string guidX = Guid.NewGuid().ToString("X");

作者最新文章
js 判断是否为手机端、移动端访问
Visual Studio, C# 程序集信息 AssemblyInfo.cs 文件详解
html 常用的 DOCTYPE 声明
css 控制内容字母自动转换大小写, 控制大小写字母自动转换
css 去掉a标签超链接的虚线框的方法, 何去除超链接点击时的虚线?